Regulamin Rajdu

 1. II Rajd Wenecja-Pekin 2017 nie jest wyścigiem.
 2. Celem II Rajdu Wenecja-Pekin 2016 jest wspólne przejechanie z Wenecji k/Żnina do Pekinu wszystkich biorących udział w Rajdzie załóg. Ku radości i dumie każdego z uczestników.
 3. II Rajd Wenecja-Pekin 2017 jest organizowany i prowadzony przez „Klub Discover4x4”. Jego jedynym przedstawicielem przed i w trakcie Rajdu jest komandor Rajdu.
 4. Każda załoga otrzymuje przed rozpoczęciem Rajdu numer startowy, który zobowiązuje się eksponować na pojeździe.
 5. Załogą Rajdu jest pojazd oraz jeden lub więcej uczestników podróżujących tym pojazdem. Wszyscy podróżujący w pojeździe są tym samym członkami konkretnej załogi.
 6. Osobą odpowiedzialną za załogę jest jej kapitan zgłoszony organizatorowi przed rozpoczęciem Rajdu.
 7. W trakcie Rajdu skład załogi może ulegać zmianom.
 8. II Rajd Wenecja-Pekin 2017 będzie przeprowadzony i punktowany w trzech kategoriach: samochody terenowe, kampery, samochody osobowe.
 9. Każda kategoria będzie miała wyznaczoną szczegółową trasę i kolejne odcinki/etapy.
 10. Poza terytorium Chin i Iranu każda załoga sama decyduje o wyborze dróg do mety kolejnego etapu. W samych Chinach i w Iranie trasa jest na bieżąco uzgadniana z przewodnikiem.
 11. Komandor Rajdu lub osoba przez niego upoważniona wyznacza metę każdego etapu /koordynaty GPS/ oraz godzinę o jakiej należy do mety dojechać.
 12. Klasyfikacja Rajdu prowadzona będzie według punktów karnych – jeden punkt za każdą godzinę spóźnienia na mecie poszczególnego etapu. Maksymalna ilość punktów karnych na jednym etapie to 12 punktów/godzin.
 13. Za wcześniejsze dojechanie do mety każdego etapu Rajdu nie będą przyznawane dodatkowe punkty.
 14. Komandor Rajdu może przyznawać dodatkowe punkty karne lub punkty karne anulować.
 15. Godzinę startu do każdego etapu wyznacza sama sobie załoga. Wyjątkiem będą niektóre etapy w Chinach, Iranie w związku z koniecznością wspólnych odpraw granicznych oraz wspólnego przejeżdżania przez punkty kontrolne policyjne lub wojskowe.
 16. Nagrody w trzech kategoriach za zwycięstwo w II Rajdzie Wenecja-Pekin 2017 będą przyznane po podsumowaniu łącznym wszystkich punktów karnych.
 17. W razie gdy więcej niż jedna załoga otrzymają taką samą ilość punktów karnych nagroda za zwycięstwo będzie miała charakter exequo.
 18. Klasyfikacja Rajdu będzie jawna i wgląd do niej mają kapitanowie załóg w czasie całego Rajdu.
 19. W II Rajdzie Wenecja-Pekin 2017 będzie też przyznana przez komandora Nagroda Specjalna lub Nagrody Fair Play.
 20. Wszystkie koszty Rajdu ponoszą sami uczestnicy.
 21. II Rajd Wenecja-Pekin 2017 kończy się w Pekinie, ale organizatorzy zachęcają uczestników do wspólnego powrotu do Polski wg załączonego terminarza.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne perturbacje wizowe i związane z tym ewentualne zmiany harmonogramu Rajdu.
 23. Uczestnicy Rajdu mogą dobrowolnie zrezygnować z jego poszczególnych etapów lub jechać według własnego harmonogramu i własnej zmodyfikowanej trasy, ale muszą liczyć się z naliczaniem punktów karnych. Każdy etap, z którego zrezygnują i zgłoszą to komandorowi to 2 pkt karne.
 24. Załoga która nie stawi się w wyznaczonym czasie na granicy Kirgizja/Chiny i Chiny/Mongolia zostaje wykluczona z Rajdu. Organizator w takim wypadku nie gwarantuje, że załoga taka wjedzie na terytorium Chin. Koszty związane z chińskimi zezwoleniami, dowodami rejestracyjnymi, prawami jazdy, kosztami przewodników nie podlegają wtedy zwrotowi.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy Rajdu w jego trakcie lub unieważnienia wyników etapu lub etapów bez podawania przyczyn. Decyzje takie podejmuje komandor Rajdu lub osoba przez niego upoważniona.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych etapów, odcinków specjalnych o charakterze konkursowym. Decyzje takie podejmuje komandor Rajdu lub osoba przez niego upoważniona.
 27. Każda załoga zobowiązuje się do przygotowania miejsca w samochodzie oraz wyżywienia chińskiego i irańskiego przewodnika /jedzą bardzo mało/ przez trzy dni.
 28. Każda załoga jest indywidualnie zobowiązana do ubezpieczenia swego pojazdu i wszystkich pasażerów.
 29. Każda załoga zobowiązuje się do eksponowania na swych pojazdach logo ewentualnych sponsorów Rajdu. Każda załoga może też mieć sponsorów indywidualnych.
 30. Każda załoga i jej członkowie udzielają organizatorowi Rajdu prawa do dysponowania wizerunkiem załogi i pojazdu /chodzi o fotografie i krótkie filmiki/ w materiałach prasowych, medialnych, reklamowych Klubu Discover4x4. Każda załoga może też takimi materiałami własnoręcznie stworzonymi dysponować w dowolnym zakresie.
 31. Każda załoga zobowiązuje się do wyposażenia pojazdu w zbiorniki paliwa plus ewentualne kanistry, które pozwolą mu pokonać 1000 kilometrów asfaltem lub 600 kilometrów w terenie.
 32. Każda załoga zobowiązuje się do wyposażenia pojazdu w CB-radio.
 33. Każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania harmonogramu wizowania paszportów pod rygorem wykluczenia z Rajdu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 34. Organizator Rajdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konflikty miedzy członkami załóg oraz miedzy załogami i za ich cywilne i karne następstwa.
 35. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje jednoosobowo komandor Rajdu. Ponieważ komandor ma zawsze rację ;)))
 36. Warunkiem uczestnictwa w II Rajdzie Wenecja-Pekin 2017 jest podpisanie i podporządkowanie się powyższemu regulaminowi.